BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. GODINU