ODLUKA O COVID MJERAMA
ODLUKA O COVID MJERAMA OD 16.11.2021.

ODLUKA O PRIVREMENOM NAČINU RADA
Odluka o privremenom načinu rada POU

SLUŽBENI DOKUMENTI

PRAVILNIK O RADU, UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA 24.5.2023.
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda POU Ivanić-Grad
ODLUKA o cijenama programa, ulaznic, usluga i opreme POU Ivanić-Grad, te kriteriju formiranja cijena 01.01.2023.
Poziv za predaju ponuda za predavača u Programu osposobljavanja za poslove gerontodomaćina
Poziv za predaju ponuda za predavače
ODLUKA O IMENOVANJU RAVNATELJA POU IVANIĆ-GRAD
Odluka o cijenama programa ulaznica usluga_i opreme POU Ivanić_Grad
ODLUKA O DVOJNOM ISKAZIVANJU CIJENA – CJENIK
Poziv za predaju ponuda za predavače u_programu gerentodomaćin
Poziv za predaju ponuda za predavača…
STATUT
Ugovor o korištenju i upravljanju zgradom POU Ivanić-Grad 2016
PRAVILNIK O RADU, UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA ( 11 MB ZIP ARHIVA)
ODLUKA O CIJENAMA PROGRAMA, ULAZNICA I OPREME…
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

PLAN NABAVE

I. Izmjene plana javne nabave 2024.
PLAN NABAVE ZA 2024.
I. IZMJENE PLANA NABAVE – 2023.
PLAN NABAVE ZA 2023.
II Izmjene i dopune Plana nabave POU IVG
I. IZMJENE PLANA NABAVE -2022.
PLAN NABAVE ZA 2022.
I.IZMJENE PLANA NABAVE POU IVANIĆ-GRAD
PLAN NABAVE ZA 2021.
IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2020.
PLAN NABAVE ZA 2020.
PRAVILNIK O NABAVI
PLAN NABAVE ZA 2019.
PLAN NABAVE ZA 2018.
IZMJENE PLANA ZA 2018.

PROGRAM RADA I IZVJEŠĆA:

Izvješće o radu POU – 1.1.2024.-30.6.2024.
Izvješće o radu POU Ivanić-Grad za 2023. godinu
Program rada za 2024. godinu
Izvješće o radu POU IVG od 1. 1. 2023. – 30. 6. 2023.
Izvješće o radu POU za 2022. godinu
Program rada za 2023.
IZVJEŠĆE O RADU POU IVG 01.01. -30.06.2022.
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2021.
PROGRAM RADA POU ZA 2022.
Izvješće o radu POU IVG 01.01.-30.06.2021.
Odluka o usvajanju Izvješća o radu POU IVG za razdoblje od 01.01.-30.06.
PLAN RADA ZA 2021.
IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020.
IZVJEŠĆE O RADU DO 30.6.2020.
IZVJEŠĆE O RADU POU 2019.
PROGRAM RADA ZA 2020.
PROGRAM RADA ZA 2019.
IZVJEŠTAJ O RADU POU 2017.
PROGRAM RADA POU 2018.
PROGRAM RADA 2015.

FINANCIJSKI PLAN I IZVJEŠĆA
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana_1.1.2024.-30.6.2024.
Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za razdoblje od 1.1.2024.-30.6.2024. (U datoteci su: izvješće/bilješke/potvrda)
Izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu (Izvršenje proračuna 2023.//Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju fin. plana POU IVG za 2023. //Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana POU IVG za razdoblje 2024. -2026.
Financijsko izvješće Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad za razdoblje od 1.1.2023.-31.12.2023 (U datoteci su: izvješće/bilješke/potvrda)
Potvrda o predanom izvješću – 1.1.2023. – 30.09.2023.
Referentna stranica
Realizacija fin. plana POU IVG (po proračunu) – 01.01-30.09.2023.
Realizacija fin. plana POU IVG (po programima) – 01.01-30.09.2023.
Analiza prihoda i rashoda POU Ivanić-Grad za period 01.01.-30.09.2023.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE PLANOVE_Obrazloženje općeg i posebnog dijela za razdoblje od 2024. – 2025.
FINANCIJSKI PLAN POU IVG ZA 2024 S PRJEKCIJAMA ZA 2025. i 2026. GODINU
Potvrda o predanom izvještaju 1. 1. – 30. 6. 2023.
Referentna stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima – 1.1. 2023. -30. 6. 2023.
Realizacija fin.plana POU IVG ( po proračunu) 01.01.-30.06.2023.
Realizacija fin.plana POU IVG (po programima) 01.01.-30.06.2023.
Realizacija fin. plana POU POU IVG 1.1. – 30.6.2023.-usporedba s 2022.
Izvještaj o izvršenju proračuna 30.06.2023. POU IVG
Bilješke uz Financijsko izvješće 1. 1. 2023. – 30. 6. 2023.
Izvještaj o prihodima i rashodima – 1.1. 2023. -30. 6. 2023.
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2022.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – 2022.
REFERENTNA STRANICA – IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA – OD 01.01. -31.12.2022.
Financijski plan POU Ivanić-Grad za 2023., 2024. i 2025.
Obrazloženje uz Financijski plan POU Ivanić-Grad za 2023. – 2024. – 2025.
Potvrda o predanom izvješću od 1.1. do 30.9.2022.
Referentna stranica 9-2022.
IV. izmjene i dopune FP za 2022.
POTVRDA O PREDANOM IZVJEŠĆU – 01.01. – 30.06.2022.
REFERENTNA STRANICA – IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA – OD 01.01. -30.06.2022.
IZVJEŠĆE O PRIHODIMA I RASHODIMA I BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE – 01.01. – 30.06.2022.
FP POU od 01.06.2022. – III. Izmjene i dopune
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2021. GODINU
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA – 2021.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.
FINANCIJSKIO IZVJEŠĆE POU IVANIĆ-GRAD OD 01.01.-30.09.2021.
ODLUKA O PRIHVAĆANJU I. IZMJENA I DOPUNA FP POU IVANIĆ-GRAD
ODLUKA O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA POU ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2021.
POU POTVRDA
I. IZMJENE I DOPUNE FP POU IVANIĆ-GRAD ZA 2021. (po rebalansu proračuna Grada)
Fin.izvještaj POU IVG za razdoblje od 01.01.-30.06.
Odluka o prihvaćanju Fin.izvješća POU IVG za razdoblje 01.01.-30.06.
POTVRDA FINA 2020. ISPRAVAK
POTVRDA FINA 2020.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2020.
REALIZACIJA PORAČUNA 2020.
POTVRDA O PREUZETOM FIN: IZVJEŠĆU 2020.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020.(PDF)
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 2020. (DOC)
FINANCIJSKI PLAN 2021.
II. IZMJENE I DOPUNE FP ZA 2020.
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA REFERENTNA STRANICA 2020.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PRIMICIMA I IZDACIMA OBRAZAC PR-RAS 2020.
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
Potvrda o preuzimanju financijskog izvješća…
Odluka o prihvaćanju Financijskog izvješća od 01.01.do30.09.2020.
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020.
REALIZACIJA FP ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2020.
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU …
POTVRDA O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI PLAN 2019..
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2019.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.
3. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DO 30.9.2019
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31.12.2018. ZA POU IVANIĆ-GRAD
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE 31.12.2017U
Financijski plan 2015-05-26
IZVJEŠĆE FINA ZA POU IVANIĆ-GRAD 31.12.2018
IZVJEŠĆE FINA 31.12.2017.-PUČKO

REGISTAR UGOVORA

2020. STATISTIČKO IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI
REGISTAR UGOVORA 2019.
DJELATNOST POU IVANIĆ-GRAD REGULIRANA JE SLJEDEĆIM ZAKONIMA I PRAVILNICIMA